Historie

            

           

HISTORIE KLUBU SENIORŮ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ:

Na sepsání historie Klubu seniorů v r. 2013 mají velký podíl především

pí. Ottová a pí. Vojtěchová, Milan Zachrdla a Jindřich Zeť

 

                Klub důchodců, jak se donedávna nazýval náš Klub, byl zřízen 8. ledna 1988 za účasti zástupců vedení města a hostů. Byl umístěn v místnostech agitačního střediska a občanského výboru č. 29. Vedle dnešních místností patřily ke Klubu také prostory holičství a nábytku. Jeho členy se stali zájemci o společenskou činnost jak přímo z města a městských částí, tak i z Jarcové, Branek, Kunovic, Mštěnovic, Lešné, Lhotky, Bystřičky a jiných.

             Dnes má však místností méně. O provoz, údržbu a úklid se staral pověřený správce. Nejprve p. Lacko, později p. Horák s manželkou, p. Mach s manželkou a nyní je správcovou pí. Torhanová.

            Činnost Klubu byla a je ale záležitostí voleného výboru a jeho prvním předsedou byl v letech 1988 89 pan Jurček. V dalších letech p. Buš, kterého v r. 1992 vystřídala pí. Indruchová, která pro zdravotní potíže předala funkci v r. 1997 p. Milanu Zachrdlovi. Jeho vystřídal v r. 2002 p. A. Bobek a od r. 2006 je až dosud předsedou p. J. Zeť.

            Ve výboru se na činnosti Klubu v průběhu let vystřídali mnozí výborní lidé, jako např. ženy: paní Holá, Mášová, Horáková, Indruchová, Perutková, Karlsederová, Müllerová, Vlčková, Navrátilová, Rédlová, Ottová, Stodůlková, profesorka Vojtěchová a pí. Cochlarová.

Výrazným členem prvního výboru Klubu důchodců byl Ing. Horník.

Pánové: Chlápek, Mach, Výška, Rampáček, Hynek, Létal, Sklenář, JUDr. Pešl a Milan Zachrdla.

            Činnost Klubu se zaznamenávala v „Kronikách“, které byly doplňovány fotografiemi z různých akcí.

Fotografování převážně zajišťoval p. Hynek. Ze začátku se činnost Klubu zaměřovala na zájezdy po krásách vlasti, a na vystoupení oficiálních umělců, např. Operetní scény z Ostravy s p. Kobrem, Jožkem Severinem a jeho skupinou, Velkopopovické Kozlovky, Folkovou skupinou Straňanky a jiných.

Později se činnost Klubu rozrostla. Velmi oblíbené byly cestopisné přednášky a besedy. K doplnění se používaly diapozitivy, nebo se promítaly pohlednice a fotografie z cest. Na těchto přednáškách se nejvíce podíleli sami členové Klubu (p. Němec, pí. Roudná, p. Holčák, pí Indruchová. pí Vojtěchová, p. Zachrdla, pí. Hilská, pí Havránková, pí Svozilová, pí. Vlčková a zvláště manželé Mertenzovi ale i pozvaní na př. Ing. Bureš, pí. Chajdrnová, p. Forman.

            Čtvrtkům patřily nejen cestopisné přednášky, ale i jiných žánrů a hojně i hudebním programům. Zájem byl o hudební informace, jak z oblasti klasické – vážné hudby, tak i hudby populární. Za pomoci gramofonu a později CD, předváděla a hlavně slovem doprovázela ukázky pí. profesorky Vojtěchová. Oblast populární hudby měl na starosti p. Wimmer. Své ukázky doplňoval hrou na klavír a často spolupracoval i s p. Chlápkem. Vystupovaly i soubory LŠU VM, ZŠ Šafaříková, MŠ Křižná, Hedvika, Kantiléna z Jasenné, Omladina z Trojanovic, Valášek, Mezříčan, paní Děcká s pořadem o cimbálu, p. D. Hájek s el. klávesami, Lentilky a další. Vítané byly také přednášky o historii našeho města apod. Přednášejícími byli prof. Demel, PhDr Štika z Rožnova, PhDr. Baletka, PhDr Podzemná, p. Doleček s pí. Malíkovou a další.  

            Bylo i „Křeslo pro starostu“, či jiná setkání s představiteli města. Nezanedbatelnou byla i otázka zdraví. Na přednáškách se vystřídali: MUDr. Petrošová, Manová, Kotrsová, Talašová, Vavříková, Korgerová a z lékařů MUDr Schön, Rolinc, Prodělal, Zapletal, Trenz, Sova, Ostřížek, doc. Křupka, RNDr. Ferenz. Také pracovnice ve zdravotnictví pí. Jakešová ze Vsetína a pí. Krůželová. Do této oblasti také patří přednášky zástupců Červeného kříže a Diakonie a přednášky o soc. politice – pí Ptáčková PhDr. Kudlová, Mgr. Krejčí, Mgr. Klos a pan Sušil ze Vsetína. Besedu o právních problémech důchodců a s odpověďmi na dotazy měl JUDr. Pešl.

            Dále probíhaly přednášky o ochraně přírody i léčivých rostlinách. (PP. Dvorský, Orálek, Radová, Mgr. Hrubá, Ing. Šplháček a p. Chlápek). Probíhaly také besedy o doplňcích zdravé výživy. Pořádaly je různé firmy.

            Můžeme také vzpomenout různé přednášky např. o józe – p. Rusek, dále z oblasti lidové tvořivosti – manželé Slavíkovi a pí. Indruchová. Pan Hauser o hrnčířství na Valašsku, o numismatice a filatelii p. Kubičný a p. Zachrdla. Také zahrádkáři prováděli různé výstavky ovoce a besedy (p. Černý a p. Šimurda). Kutilství u nás přiblížil p. Chlápek. O životním prostředí a bezpečnosti ve městě hovořil ředitel TS a městské policie a aktivní člen sboru hasičů. Členové Klubu se však vzdělávali i v kurzu němčiny (pí. Neuwirtová), dále v kurzu angličtiny, která probíhá do dneška. Na něm má velké zásluhy pí. profesorka Vojtěchová. Vše doplňovaly návštěvy divadel, koncertů, oper, operet a baletů. Jezdilo se jak do Ostravy, Olomouce, nebo Zlína či Nového Jičína.

            V rámci zájezdů byly uspořádány i zahraniční zájezdy:

Nejdelší byl do Francie a několikrát jsme navštívili Rakousko. Prázdninové zájezdy bývaly tří až čtyřdenní: např. Bouzov – Jimramov – Polička – Nové Město na Moravě –Žďár nad Sázavou. Další byl do Dobrušky – České Skalice – Babiččino údolí – Opočno. Další příklad Hluboká – Ohrada – Kratochvíle – Písek – Prachatice – hrad Kámen; Další zájezd byl do Českého Ráje – Holic – Jičín – Sobotka – Humprecht – Sedmihorky - Sychrov – Turnov – Hrubý Rohozec – Hrádek u Nechanic – Třebechovice pod Orebem.  Několik let po sobě se pod vedením pí. Vojtěchové opakovaly dvoudenní zájezdy do Prahy. Ostatní jednodenní poznávací zájezdy a zájezdy do divadel probíhaly podobně jako dnes.

            Úspěšná byla i spolupráce s Klubem důchodců Novém Městě na Moravě. Seznámili jsme se s dirigentem tamějšího souboru panem Ladislavem Kozderkou, jeho bratr Jiří Kozderka ve svých 80 letech zazpíval v našem Klubu operní árie. Škoda, že se změnou v předsednictví v Klubu důchodců v Novém Městě na Moravě tato součinnost zanikla. Jiné např. s Klubem ze Zlína, nebo Brna nebyly nikdy nějak opravdově realizovány.

            Turistické kroužky podnikaly nejen vycházky po turistických trasách, ale i malé zájezdy. Výšlapy byly organizovány i pro ostatní členy Klubu, např. na Medůvku, Malou Lhotu, po Javorovém vrchu, Helfštýn, Pulčiny, Hoslavice a Mořkov.

            Tělesnou aktivitu podporovaly nejen cvičení jógy vedené p. Ruskem od r. 1992, ale později kondiční cvičení v úterý dopoledne, která vedla pí. Machová.

            Velmi atraktivní byl každoroční „Táborák“ spojený s hudbou, kdy si lidé zazpívali při harmonice, a opékaly se špekáčky.

            K dobré pohodě značně přispívaly čajové dýchánky s klavírem p. Wimmera, taneční odpoledne se soutěžemi, s kvízem, módní přehlídkou, každoroční předmájové zábavy, plesy i maškarní s různými náměty, dále byl ples kloboukový, fouskový, zástěrkový a do toho patří rovněž předsilvestrovské zábavy s programem, které režírovali a nacvičili manželé Chlápkovi. Slavil se i Den matek a zvláště pro vnoučata se organizoval Mikuláš.            Velmi navštěvovaný byl pořad k Vánocům. O výzdobu sálu se staraly hlavně členky skupiny „Ženy ženám“ kterou nyní úspěšně vede pí. Ottová. Na těchto různých akcí měl ale také velký podíl pěvecký soubor POHODA, který slavil 20. let trvání. Soubor vystupoval nejen přímo v klubu, ale i při různých akcích v našem městě i mimo něj. Např. v Lešné, Rožnově p. Radhoštěm, v Novém Městě na Moravě, ale i v Čadci našem družebním městě. Členové Pohody zpívali nejen při ucelených programech, ale i na besedách s „jubilanty“ roku, kteří byli pravidelně zváni v daném období. Tato praxe také přispěla k vytvoření „Čtyřlístku“ (pí. Machová, Horáková, Mikušková a Vlčková). Zpívaly nejen jubilantům, ale i při zahajování prodejních výstav ručních prací, pořádaných skupinou „Ženy ženám“ v čele s pí. Karlsederová a pí. Ottovou. Čtyřlístek vystupoval i v Městské knihovně se slovním doprovodem prof. Kotase, nebo také v domovech seniorů.

            Kromě Čtyřlístku vznikly a často se souborem Pohoda vystupovaly „Klebetnice“. Tedy pí. Mořkovská, pí. Šimčíková a pí. Škrobáková. Svým vyprávěním ve valašském nářečí vždy bavily celý sál.

Na vystoupení „Klebetnic“ veselých výstupů při předsilvestrovských zábavách a na maškarních plesech, či pro Mikuláše, čerta, anděla bylo potřeba příslušné oblečení – masky. Tak vznikla postupně velká zásoba nejrůznějších masek, jak pro dospělé, tak i pro děti. Nakonec si chodili masky vypůjčovat i občané mimo Klub. Masky se musely evidovat při půjčování, ale i udržovat, prát apod. O to se staraly především pí. Karlsedrová, Juříčková a Machová.  V současné době tuto činnost zastává pí. Knollová. Na opravách jim opět pomáhaly Ženy ženám, které se schází vždy v pondělí odpoledne jak k zábavě, tak i k práci. V prvních letech šlo především o pomoc při pleteních různých věcí, které tenkrát nebyly v obchodech v prodeji. Za tím účelem byly k dispozici 2 pletací stroje, pro šití oblečení a věcí do domácnosti byly v Klubu 3 šicí stroje. Hlavní však byly zkušenosti a ochota pí. Kleinové a pí. Indruchové. Samozřejmě se háčkovalo, ale i vyšívalo. Probíhala výměna receptů na vaření a pečení, ale někdy i rodinné problémy.

            Pro spoustu zhotovených věcí a dobré nápady, byly pořádány několikadenní výstavy a to v čase před Velikonocemi a pak před Vánocemi tak, aby si návštěvníci odnesli nejen náměty na výzdobu domovů, nebo na zhotovení vlastních výrobků, ale i dárky pro své blízké. Na výstavu přispíval a byl vždy očekáván p. Chlápek se svými pomůckami především do kuchyně a pí. Karlsedrová s různými taštičkami z koženky. Byly obdivovány výrobky šité, pletené, háčkované, vyšívané, paličkované. Několikrát byla na výstavy ručních prací přizvána p. Porubská z Rožnova. Vystavovala a prodávala zájemcům bižuterní ozdoby ze „šitých korálků“. Bylo možno si u ní tyto výrobky i objednat, pokud vystavované množství nestačilo poptávce. Z výtěžků výstav byl obdarován Stacionář postižených i Městská knihovna v r. 1997.

            Po odchodu pí. Klenové převzala vedení skupiny pí. Karlsedrová. V té době již nebylo nutné vyrábět věci, které dříve v obchodech scházely a tak se činnost zaměřila na dekorační předměty. Stále však sortiment výrobků doplňovaly věci užitečné pro domácnosti. Vyráběly se háčkované hračky, barevní šašci, ze zbytků látek šití hajánků a z vlny pletení pajduláci. Později pod vedením pí. Ottové přibyly i háčkované ozdoby na stromeček. Dokládají to i popisy výrobků pro potřeby zájemců.

            Kromě výstav ručních prací se konaly burzy knih za symbolickou cenu, bleší trh oděvů. Zdobili jsme perníčky, zpracovávali jsme výrobky z vizovického těsta. Také zajímavé bylo tvořit růže z plátků jablek, což nás učila sestra pí Torhanové. Nejlépe je z našich členek uměla pí Bušová. Její kytičky byly na výstavách vždy předmětem obdivu i zájmu o jejich získání.

            Dalo dost přesvědčovací práce ke zmodernizování Klubu. co se týkalo nové techniky. Do Klubu postupně zakoupeny: počítač, různé přehrávače, tenkrát i televizor pro přehrávání video záznamů. V další řadě byla zakoupena kamera a byl ustaven kameraman p. Hynek, který zastával až do své smrti bezchybně a zůstala po něm řada nahrávek z našich akcí (máme širou digitální knihovnu videí, záznamy ve Wordu, různé hudební DVD a také CD). postupem jsme si pořídili kopírku, tiskárnu a vše co je zapotřebí pro bezchybné fungování výpočetní techniky. Za to děkuje předseda Klubu Zeť všem, kteří jej podpořili při prosazování těchto změn.

            Do činnosti Klubu patřily i návštěvy a exkurze. Např. do hvězdárny, Gobelínové manufaktury, sklářského učiliště, nebo u hasičů. Nebyly to jen prohlídky, ale často i poučné besedy. Např. při jedné z návštěv Městské knihovny – přiblížení Internetu. Byla navštívena i čajovna a zajímavé jsou i návštěvy zámku Kinských. V zámku Žerotínů obdivovali lidé proměny hlavního sálu.

            Časem skončila činnost Čtyřlístku a Klebetnic. Jejich existence závisela na aktérech. Pohoda však zpívá a účinkuje dál. Pokračuje úspěšně i Angličtina pro pokročilé. Pokračují dále zájezdy za kulturou a poznáním, dále zájezdy do divadel. Každý měsíc je zpracován výborem klubu, který byl v r. 2013 na výroční schůzi přejmenován z Klubu Důchodců na Klub seniorů, program na následující měsíc. Snažíme se o pestrou nabídku, což se nám snad daří. Mezi naše členy patří také Klub filatelistů, zahrádkáři.

            Nyní jsme se dověděli, že se budeme stěhovat do nových prostor v bývalém Penzionu na ulici Tolstého. Bude to samozřejmě náročné pro všechny z nás.

           

           

 

           

 icon_ks.pngaktuálně

Příjemné prožitky a spokojenost s programy

přeje výbor KLUBU SENIORŮ

Více

icon_contact.pngzákladní informace

Klub Seniorů při Kulturním zařízení města Valašského Meziříčí, p. o.

 

Předseda klubu:

Jindřich Zeť

tel.: 606 724 904

 

 

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace
Komenského 1
757 01 Valašské Meziříčí

 

Více 
 

mapa stránek © 2020, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí